Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti TAYLLORCOX s.r.o.

1. Všeobecne ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti TAYLLORCOX sro, so sídlom Na Florenci 35, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 27902587, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel 125342, vložka C (ďalej len "poskytovateľ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe obchodnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvárané medzi poskytovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "objednávateľ"). 

2. Predmetom zmluvy je obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom, pri ktorom poskytovateľ poskytuje za odplatu službu objednávateľovi. Táto služba je určená verejnou ponukou poskytovateľa prostredníctvom internetového portálu alebo na základe konkrétnej ponuky urobené poskytovateľom objednávateľovi. 

3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej prezentácie poskytovateľa umiestnenej na adrese www.tx.cz, prípadne na ďalších stránkach poskytovateľa, na ktorej je prístup prostredníctvom tejto stránky - napr. jazykové verzie, affiliate partneri a ďalší (ďalej len "webové stránky").

4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odlišné dohody v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné v Českej republike, podľa českého práva. Rozhodovanie prípadných sporov rieši miestne príslušné súdy.

6. Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Ak sa stane, že niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok alebo v kontexte týchto obchodných podmienok uzatvorenej zmluvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnosť zmluvy ako celku. Naopak strany sú povinné urobiť nápravu tým, že si zmluvne (dodatkom k zmluve) dohodnú nanovo formulované podmienky tak, aby nové ustanovenie rešpektovalo pôvodný úmysel zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy.

7. Objednávateľ nie je oprávnený meniť alebo akokoľvek upravovať obsah webových stránok poskytovateľa, využívať obrázky alebo logá poskytovateľa bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

8. Zástupca objednávateľa alebo ním poverená osoba k prijatiu služby (typicky zamestnanec, účastník), tj. Osoba, ktorá fakticky konzumuje služby poskytovateľa (ďalej len "účastník") je poskytovateľom vnímaná ako osoba oprávnená na prijatie takýchto služieb. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať prezenciu účastníkov jednotlivých akcií a požadovať potvrdenie účasti podpisom účastníka.

9. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam produktov a služieb ponúkaných poskytovateľom. Záväzná ponuka poskytovateľa obsahuje vždy okrem vyznačenie názvu produktu / služby aj cenu, ktorú poskytovateľ uvádza bez dane z pridanej hodnoty. Ak nie je uvedená cena, nejedná sa o záväznú ponuku.

10. Ponuka a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť poskytovateľa uzatvoriť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

11. Ak objednávateľ objednáva produkty poskytovateľa prostredníctvom rezervačného systému, ktorý je súčasťou webových stránok poskytovateľa, je objednávateľovi umožnené pred odoslaním takejto objednávky kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky objednávateľ uviedol. Údaje uvedené v objednávke objednávateľa zhotovené prostredníctvom registračného formulára sú poskytovateľom považované za správne a neskreslené. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí prijatie objednávky potvrdzovacom emailom, a to na adresu objednávateľa, ktorú objednávateľ uviedol pri rezervácii.

12. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Poskytovateľ posiela objednávateľovi potvrdenie o prijatí objednávky.

13. Poskytovateľ aj objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek pred začatím poskytovania služby vypovedať objednávku. Toto dojednanie však nemá vplyv na účtovanie storno poplatku zo strany poskytovateľa.

14. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili obchodné podmienky alebo podmienky zmluvy s poskytovateľom uzavreté.

15. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní alebo realizáciu zmluvy. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím alebo realizáciou zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávateľ sám.

16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo k presunom v termínoch v kalendári podujatí. Táto zmena však bude vždy prejednaná s už registrovanými účastníkmi.

2. Cena a platobné podmienky

1. Cenu za poskytovateľom poskytnuté produkty a služby stanovenú podľa uzavretej zmluvy (ďalej len "cena") môže objednávateľ uhradiť poskytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi: 

2. V prípade bezhotovostnej platby je objednávateľ povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok objednávateľa uhradiť cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa alebo splatením ceny v hotovosti alebo uzavretím dohody o splátkovom kalendári. 

3. Úhrada ceny zo strany objednávateľa sa realizuje na základe faktúry - daňového dokladu a musí prebehnúť v splatnosti tohto dokladu. Objednávateľ je oprávnený požadovať dohodu o splátkovom kalendári.

4. Poskytovateľ s objednávateľom uzavrie dohodu o splátkach na dobu maximálne 5 rokov s tým, že výšku pravidelnej splátky si určí sám objednávateľ. Dohodu o splátkach uzatvára za objednávateľa osoba, ktorá sa poskytnuté služby priamo zúčastňuje, tj. účastník.

5. Prípadné individuálne poskytovateľom poskytnutej zľavy z ceny konkrétnemu objednávateľovi nie je možné kombinovať s poskytovateľom verejne ponúkanými zľavami prostredníctvom médií a Internetu.

6. Daňový doklad - faktúru vystaví poskytovateľ objednávateľovi po poskytnutí služby a zašle ho na adresu objednávateľa. Preferovaná je pritom elektronická forma doručenia.

7. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať finančné kompenzácie súvisiace s účasťou na seminároch a skúškach (cestovné, ubytovanie, ušlý zisk atď.).

8. Ak je výstupom z poskytnutej služby certifikát o absolvovanom, školenia, auditu, atestu, apod., Je objednávateľ oprávnený požadovať odovzdanie tohto certifikátu až po úplnom splatení ceny za poskytnuté služby.

9. Účastník, ktorý uzavrel vedľa objednávateľa dohodu o splátkovom kalendári a dostal službu od poskytovateľa (bol jej priamym konzumentom), ručí poskytovateľovi za vymožiteľnosť pohľadávky za objednávateľom vzniknuté z dohody o splátkovom kalendári.

3. Organizovanie, zmena či zrušenie akcie

1. Zaslané prihlášky sú záväzné, ale nie sú potvrdením miesta v kurze. Zaslaním Objednávky súhlasí účastník s prijatím týchto obchodných podmienok. K akceptácii objednávky dochádza jej písomným potvrdením zo strany poskytovateľa, spolu s organizačnými informáciami. 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť akciu, a to v nasledovných prípadoch: 

a) najneskôr 7 dní pred konaním akcie nie je akcia naplnená potrebným množstvom účastníkov 

b) z dôvodu ochorenia lektora či iných závažných prekážok, znemožňujúcich lektorovi školiť 

c) realizáciu akcie bude brániť iná závažná a ťažko prekonateľná prekážka (napr. havária v mieste konania akcie, vyššia moc, a pod.)

4. V prípade, že poskytovateľ zruší akciu, zaväzuje sa toto písomne ​​oznámiť bez zbytočného odkladu zákazníkovi.

5. V prípade zrušenia podujatia je poskytovateľ povinný ponúknuť zákazníkovi účasť na podujatí v náhradnom termíne. Pokiaľ zákazník účasť na podujatí v náhradnom termíne nepotvrdí do 2 pracovných dní od doručenia ponuky poskytovateľa, má sa za to, že účasť na náhradnom termíne zákazník odmieta. Objednávateľ je však oprávnený požadovať poskytnutie služby v náhradnom termíne, a to do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď mala byť záväzne objednaná služba poskytovateľom prvýkrát poskytnutá. Poskytovateľ ponúkne objednávateľovi náhradný termín poskytnutia rovnaké služby ešte len na požiadanie objednávateľa, najneskôr však v pracovný deň predchádzajúci dňu, kedy má byť služba poskytovateľom poskytnutá.

6. V prípade, že zákazník účasť na ďalšom kurze odmieta, alebo realizácia akcie v náhradnom termíne nie je možná, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť zákazníkovi späť uhradenú cenu za akciu.

7. V prípade, že zákazník, alebo účastníci nemôžu absolvovať akciu v objednanom termíne, zaväzuje sa toto zákazník bez ďalšieho zdržania oznámiť poskytovateľovi.

8. Poplatky za zmenu termínu: 

a) zmena termínu dlhšie ako 10 dní pred konaním akcie je bezplatná 

b) zmena termínu 7 dní pred konaním kurzu podlieha poplatku vo výške 20% z celkovej ceny kurzu 

c) zmena termínu 6 a menej dní pred konaním kurzu podlieha poplatku vo výške účelne vynaložených nákladov (licenčné poplatky, poplatky za materiály, certifikačnú skúšku, náklady na lektora, cestovné atď.) 

9. Zmenu v osobe účastníka možno vykonať bezplatne.

10. Storno poplatky: 

a) zákazník zruší účasť v období dlhšom ako 30 kalendárnych dní pred konaním akcie - 0% 

b) zákazník zruší účasť v období dlhšom ako 21 kalendárnych dní pred konaním akcie - 50%

c) zákazník zruší účasť v období kratšom ako 14 kalendárnych dní pred konaním akcie - 100% 

11. Poskytovateľ vždy potvrdzuje objednávku objednávateľa. Robí tak písomne ​​emailom na elektronickú adresu, ktorú objednávateľ v objednávke uviedol. 

12. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenia osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktorá vychádzala z objednávateľom odovzdaných osobných údajov. 

13. Absencia účastníka poskytované služby (i dočasná) na už zaplatených seminároch či školeniach nevedie k nároku na vrátenie ceny za poskytnutú službu, ani k neskorším úľavám pri prípadnom opakovaní skúšok.

14. Ak odstúpi od záväznej objednávky poskytovateľ, vráti objednávateľovi uhradenú časť ceny.

15. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od poskytovateľa elektronickej znenia zmluvných dokumentov. Objednávateľ je povinný rešpektovať, že všetka zmluvnej dokumentácie v elektronickej podobe rovnako ako obsah webových stránok je predmetom duševného vlastníctva poskytovateľa.

4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenia osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktorá vychádzala z objednávateľom odovzdaných osobných údajov.

2. Objednávateľ nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania. Tieto stránky je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov poskytovateľa a ktorý je v súlade s jeho určením. 

3. Objednávateľ i poskytovateľ sú viazaní pri uzatváraní a plnení zmluvy ustanoveniami § 1724 a nasledujúcimi zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

4. V prípade uzavretia dohody o splátkovom kalendári berie objednávateľ na vedomie, že finančné navýšenie ceny je zodpovedajúca s ohľadom na fakt, že poskytovateľ poskytol možnosť splácať cenu výhradne na požiadanie objednávateľa.

5. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Ochrana osobných údajov objednávateľa aj účastníka je vykonávaná poskytovateľom v zmysle ustanovenia zákona č. 110/2019 Zb., zákon o spracovaní osobných údajov, v aktuálnom znení, ale aj nového právneho predpisu pre ochranu osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktorý k 25. máju 2018 v prevažnej časti hmotnej úpravy nahradí súčasný zákon č. 101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov (ďalej tu len "zákon o ochrane osobných údajov").

2. V rámci poskytovania služieb budú spracované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre registráciu medzinárodne akreditované skúšky, resp. údajov, ktoré sú nutné pre vydanie certifikátu. Ide najmä o údaje, ktoré identifikujú absolventa (objednávateľa), napr.: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, údaje poskytnuté účastníkom pri prezentácii vrátane podpisu, telefónne číslo a informácie o vyžiadaných dopytoch, realizovaných objednávkach (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Kontaktné údaje klienta budú ďalej využité pre zasielanie informácií súvisiacich s platnosťou certifikátov alebo akreditačných zmien. Všetky pokyny sa riadi procedúrou pre spracovanie osobných údajov.

4. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenia osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktorá vychádzala z objednávateľom odovzdaných osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

6. Osobné údaje uchováva poskytovateľ v elektronickej podobe v rámci informačného systému poskytovateľa a v listinnej podobe v rámci objednávateľom odovzdaných dokumentov, a to minimálne po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné doklady v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve .

7. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.